HP
Canon
Samsung
Brother
Epson
Konica-Minolta
Lexmark
Oki
Xerox
Kyocera
Ricoh
Pantum

Záruční a reklamační podmínky (ver. 1.23)

1. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Kupující - obchodník – je osoba, která podniká v oborech výpočetní, kancelářská, telekomunikačná technika a nebo v jiném příbuzném oboru souvisejícím s předmětem činnosti dodavatele/prodávajícího.
 7. Záruční a reklamační podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

2. Obecná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodu www.compatible.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tedy ROYAL office & telecom, s. r. o. , se sídlem U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 62966014, DIČ: CZ62966014, kontakt: obchod@compatible.cz,
  tel: +420 318 770 392, a kupujícího - spotřebitele. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Tyto záruční a reklamační podmínky neplatí pro kupujícího - nikoliv spotřebitele.
 3. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

3. Jakost při převzetí

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

4. Zákonná práva z vad

 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 7. Kupující je povinen před instalací zakoupené náplně zkontrolovat její kompatibilitu se zařízením v návodu k obsluze přístroje a instalovat pouze kazety, u kterých kompatibilita ověřil.
 8. Pro inkoustové a tonerové náplně nebo pro tiskové hlavy nelze uznat záruční závady, pokud kupující při jejich používání nepostupoval podle přiloženého návodu k instalaci. Pokud není návod k instalaci přiložen je nutné postupovat podle návodu k tiskovému zařízení.
 9. Pro inkoustové a tonerové náplně nebo pro tiskové hlavy nelze uznat záruční závady vzniklé použitím v nesprávném zařízení.
 10. Pro inkoustové náplně s tiskovou hlavou nelze uznat záruční závady pokud kupující přelepí trysky kazety jakoukoliv páskou.
 11. Prodávající nenese odpovědnost za chyby ve výpisech kompatibilních zařízení uvedených na eshopu.
 12. Prodávající nenese odpovědnost za chyby způsobené externími vlivy (např. aktualizace řídícího software tiskárny).

5. Způsob uplatnění reklamace

 1. Reklamované zboží je třeba doručit libovolnou přepravní službou na adresu ROYAL office & telecom, s. r. o., U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou.
 2. Z logistických důvodů není možné přijímat reklamace osobně.
 3. Za účelně vynaložené náklady při uplatnění reklamace považuje prodávající nejlevnější variantu dopravy bežně dostupnou veřejnosti např. "Cenné psaní" České pošty, "Doručení na adresu" Zásilkovny.
 4. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.
 5. V krátkém průvodním dopise je vhodné uvést:
  • Stručný popis závady, ukázku vadného tisku (pokud je dostupná), druh a označení zboží.
  • Požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  • Kopii faktury nebo číslo prodejního dokladu.
  • Kontakt na kupujícího, který bude sloužit pro vyrozumění o vyřízení reklamace.
 6. Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 7. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailovou zprávou.
 8. V případě zamítnuté reklamace může kupující do 30 dnů kliknutím na příslušné tlačítko v e-mailové zprávě o vyřízení reklamace rozhodnout o dalším nakládání s reklamovaným zbožím. Pokud tak neučiní bude reklamace považována za uzavřenou a zboží bude zlikvidováno bez nároku na náhradu. Na jinou formu komunikace (než je kliknutí na příslušný odkaz v e-mailové zprávě o vyřízení reklamace) týkající se vyřízení reklamace nebude brán zřetel.
 9. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 10. V případě, že kupující odmítne převzetí zásilky obsahující vyřízenou reklamaci nebo ji osobně nevyzvedne do 30 dnů od vyřízení, bude reklamace považována za uzavřenou a zboží bude zlikvidováno bez nároku na náhradu.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tato verze záručních a reklamačních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 1. 2023.
Tento web využívá cookies pro správné fungování a zvýšení vašeho pohodlí. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies
X

Přihlášení uživatele

 
Nakupujete u nás poprvé?