318 ?770 392

V košíku máte0 položek
V hodnotě0 Kč
Dokončit nákup

Záruční a reklamační podmínky (ver. 1.16)

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodu www.happy-toner.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tedy Royal office & telecom, s. r. o. , se sídlem U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ: 62966014, DIČ: CZ62966014, kontakt: obchod@happy-toner.cz,
  tel: +420 326 316 802, a kupujícího. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném a účinném znění.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Záruční a reklamační podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Záruční odpovědnost za vady

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu - spotřebiteli záruku na zboží v délce 24 měsíců, pokud není u produktu na e-shopu uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
 2. Pro inkoustové a tonerové náplně nebo pro tiskové hlavy nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity náplně, tonery či inkousty, které nejsou výrobcem daného zboží označeny za kompatibilní pro použité zařízení, a zároveň takové vady byly použitím takových náplní, tonerů či inkoustů způsobeny.
 3. Pro inkoustové a tonerové náplně nebo pro tiskové hlavy nelze uznat záruční závady, pokud kupující při jejich používání nepostupoval podle přiloženého návodu k instalaci. Pokud není návod k instalaci přiložen je nutné postupovat podle návodu k tiskovému zařízení.
 4. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
  • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. V souladu s rozhodovací praxí obecných soudů prodávající za větší počet vad považuje tři vady vyskytující se na věci současně, za vady vyskytující se opakovaně považuje trojí uznání reklamace téže vady na věci.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Reklamace doručení zásilky

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

6. Způsob uplatnění reklamace

 1. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu Royal office & telecom, s. r. o., U Silvie 382, 294 71 Benátky nad Jizerou.
 2. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.
 3. V krátkém průvodním dopise je vhodné uvést:
  • Stručný popis závady, ukázku vadného tisku (pokud je dostupná), druh a označení zboží.
  • Požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  • Kopii faktury nebo číslo prodejního dokladu.
  • Kontakt na kupujícího, který bude sloužit pro vyrozumění o vyřízení reklamace.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 5. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 6. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 7. V případě nejasností se s Vaším problémem obraťte na naše reklamační oddělení tel. +420 326 316 802, případně zašlete email na obchod@compatible.cz

7. Doprava reklamovaného zboží

 1. Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání kupující postupuje podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace".
 2. O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailovou zprávou.
 3. Kupujícímu - spotřebiteli může být po dohodě zboží zasláno (poštou nebo spediční firmou PPL).
 4. V případě, že kupující odmítne převzetí zásilky obsahující vyřízenou reklamaci nebo ji osobně nevyzvedne do 30 dnů od vyřízení, bude reklamace považována za uzavřenou a zboží bude zlikvidováno bez nároku na náhradu.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tato verze záručních a reklamačních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2016.
Provozovatel e-shopu: Royal office & telecom, s. r. o. U Silvie 382 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel.: +420 318 ?770 392 E-mail: obchod@compatible.cz

volejte

318 ?770 392

Ceny jsou zobrazovány bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Jména výrobce nebo modelů tiskáren použitá na e-shopu slouží pouze pro účely specifikace výrobku. Výrobek byl vyroben bez jakékoli spolupráce s těmito výrobci.
Použitím nebo prodejem výrobku nejsou omezena žádná práva jiného výrobce nebo prodejce.

Tento web využívá cookies pro správné fungování a zvýšení vašeho pohodlí. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies ROZUMÍM